آیا مؤمنین خدا را در بهشت می بینند؟

آیا مؤمنین خدا را در بهشت می بینند؟
خداوند تبارک و تعالی حضرت محمّد صلی الله علیه و آله را بر تمام مخلوقین، حتّی فرشتگان و انبیاء عظام، برتری داده است.

آیا مؤمنین خدا را در بهشت می بینند؟

خداوند تبارک و تعالی حضرت محمّد صلی الله علیه و آله را بر تمام مخلوقین، حتّی فرشتگان و انبیاء عظام، برتری داده است.
آیا مؤمنین خدا را در بهشت می بینند؟

لایسنس نود 32 ورژن 5

تکنولوژی جدید