آیا میان مکاشفه و هیپنوتیزم تفاوتی وجود دارد؟

آیا میان مکاشفه و هیپنوتیزم تفاوتی وجود دارد؟
مکاشفه یکی از موضوعات جذاب و جالب برای همه انسانهایی است که به عالم غیرمادی و متافیزیک اعتقاد وعلاقه دارند. باید پذیرفت این توانایی صرف نظر از ویژگی های خاصی که دارد به دلیل احراز پیش نیازهای لازم در دسترس همه نیست.

آیا میان مکاشفه و هیپنوتیزم تفاوتی وجود دارد؟

مکاشفه یکی از موضوعات جذاب و جالب برای همه انسانهایی است که به عالم غیرمادی و متافیزیک اعتقاد وعلاقه دارند. باید پذیرفت این توانایی صرف نظر از ویژگی های خاصی که دارد به دلیل احراز پیش نیازهای لازم در دسترس همه نیست.
آیا میان مکاشفه و هیپنوتیزم تفاوتی وجود دارد؟

فروش بک لینک