آیا نقل مطلب از خبرگزاری ها بدون ذکر منبع جائز است؟

آیا نقل مطلب از خبرگزاری ها بدون ذکر منبع جائز است؟
حضرت آیت الله روحانی استفاده از مطالب و اخبار سایتهای خبری بدون ذکر منبع را جایز ندانست.

آیا نقل مطلب از خبرگزاری ها بدون ذکر منبع جائز است؟

حضرت آیت الله روحانی استفاده از مطالب و اخبار سایتهای خبری بدون ذکر منبع را جایز ندانست.
آیا نقل مطلب از خبرگزاری ها بدون ذکر منبع جائز است؟

پرشین موزیک