اعتقادات داعش در تضاد با تعالیم قانونی دین اسلام است

آموزه‌های قرآنی پیرامون آشنایی متقابل، همکاری و کمک متقابل، یکبار دیگر دولت اسلامی را به عنوان ایدئولوژی متناقض با اسلام افشا می‌کند.

تلگرام

خرید backlink