امام هفتم شیعیان چند فرزند داشتند؟

امام هفتم شیعیان چند فرزند داشتند؟
حجت الاسلام محمد صالحی گفت: بنا بر اقوالی امام موسی کاظم 19 پسر و 18 دختر داشتند که جانشین و امام بعدشان حضرت علی بن موسی الرضا (ع) است.

امام هفتم شیعیان چند فرزند داشتند؟

حجت الاسلام محمد صالحی گفت: بنا بر اقوالی امام موسی کاظم 19 پسر و 18 دختر داشتند که جانشین و امام بعدشان حضرت علی بن موسی الرضا (ع) است.
امام هفتم شیعیان چند فرزند داشتند؟

بک لینک رنک 5

روزنامه قانون