امسال پاکستان مسئول برقراری امنیت حجاج بیت الله است!

امسال پاکستان مسئول برقراری امنیت حجاج بیت الله است!
امور امنیتی حرمین شریفین در مکه و مدینه بنا به توافقات صورت‌گرفته بین عربستان و پاکستان به ارتش این کشور واگذار شد!

امسال پاکستان مسئول برقراری امنیت حجاج بیت الله است!

امور امنیتی حرمین شریفین در مکه و مدینه بنا به توافقات صورت‌گرفته بین عربستان و پاکستان به ارتش این کشور واگذار شد!
امسال پاکستان مسئول برقراری امنیت حجاج بیت الله است!

پامنا موبایل لپ تاپ