باید با زبان نرم با دنیا سخن گفت و تعامل سازنده داشت

باید با زبان نرم با دنیا سخن گفت و تعامل سازنده داشت
حضرت آیت الله وحید خراسانی گفتند: باید در انجام تمام امور به دستورات قرآن عمل کنیم، دولت نیز با توکل بخداوند متعال و توسل به سیره اهل بیت (ع) بر همه مشکلات فائق خواهید شد.

باید با زبان نرم با دنیا سخن گفت و تعامل سازنده داشت

حضرت آیت الله وحید خراسانی گفتند: باید در انجام تمام امور به دستورات قرآن عمل کنیم، دولت نیز با توکل بخداوند متعال و توسل به سیره اهل بیت (ع) بر همه مشکلات فائق خواهید شد.
باید با زبان نرم با دنیا سخن گفت و تعامل سازنده داشت

پرس نیوز