برنامه کشیش یاب؛ راهی برای اعتراف سریع به گناهان!

برنامه کشیش یاب؛ راهی برای اعتراف سریع به گناهان!
یک برنامه موبایلی جدید ساخته شده که به مومنان مسیحی این امکان را می دهد در اولین فرصت و مکان، کشیشی پیدا کرده و در حضور او به گناهان خود اعتراف کنند.

برنامه کشیش یاب؛ راهی برای اعتراف سریع به گناهان!

یک برنامه موبایلی جدید ساخته شده که به مومنان مسیحی این امکان را می دهد در اولین فرصت و مکان، کشیشی پیدا کرده و در حضور او به گناهان خود اعتراف کنند.
برنامه کشیش یاب؛ راهی برای اعتراف سریع به گناهان!