بیشتر مسلمانان کانادا با تبعیض مواجه هستند

بیشتر مسلمانان کانادا با تبعیض مواجه هستند
جدیدترین نظرسنجی در مورد مسلمانان کانادا نشان می دهد که میزان و شدت تبعیض علیه این اقلیت از گذشته بیشتر شده است.

بیشتر مسلمانان کانادا با تبعیض مواجه هستند

جدیدترین نظرسنجی در مورد مسلمانان کانادا نشان می دهد که میزان و شدت تبعیض علیه این اقلیت از گذشته بیشتر شده است.
بیشتر مسلمانان کانادا با تبعیض مواجه هستند

آپدیت نود 32 نسخه 4

سپهر نیوز