تا چند سال دیگر اسلام پرجمعیت ترین دین در جهان می شود؟

تا چند سال دیگر اسلام پرجمعیت ترین دین در جهان می شود؟
آمارهای مرکز تحقیقاتی پیو نشان می‌دهد که دین اسلام همچنان سریعترین دین درحال رشد در دنیا محسوب شده و تا سال ۲۰۷۰، اسلام بر مسیحیت غلبه کرده و به پرجمعیت‌ترین دین در جهان تبدیل خواهد شد.

تا چند سال دیگر اسلام پرجمعیت ترین دین در جهان می شود؟

آمارهای مرکز تحقیقاتی پیو نشان می‌دهد که دین اسلام همچنان سریعترین دین درحال رشد در دنیا محسوب شده و تا سال ۲۰۷۰، اسلام بر مسیحیت غلبه کرده و به پرجمعیت‌ترین دین در جهان تبدیل خواهد شد.
تا چند سال دیگر اسلام پرجمعیت ترین دین در جهان می شود؟