توهین مجری وهابی به تماس گیرنده شیعه + فیلم

توهین مجری وهابی به تماس گیرنده شیعه + فیلم
نمونه ای از اهانت مجری وهابی به تماس گیرنده شیعه را در این کلیپ می توانید مشاهده کنید.

توهین مجری وهابی به تماس گیرنده شیعه + فیلم

نمونه ای از اهانت مجری وهابی به تماس گیرنده شیعه را در این کلیپ می توانید مشاهده کنید.
توهین مجری وهابی به تماس گیرنده شیعه + فیلم