حکم برداشتن مقداری از ابرو برای مرد

حکم برداشتن مقداری از ابرو برای مرد
حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی هایی درباره آرایش کردن و زینت نمودن پاسخ گفته است.

حکم برداشتن مقداری از ابرو برای مرد

حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی هایی درباره آرایش کردن و زینت نمودن پاسخ گفته است.
حکم برداشتن مقداری از ابرو برای مرد