حکم حبس ۹ ساله «شیخ علی سلمان» باطل اعلام شد

حکم حبس ۹ ساله «شیخ علی سلمان» باطل اعلام شد
دیوان عالی بحرین در جلسه امروز خود با وارد دانستن اعتراض هیئت دفاع شیخ «علی سلمان»، دبیرکل جمعیت الوفاق این کشور درباره حبس ۹ ساله وی، این حکم را باطل اعلام کرد.

حکم حبس ۹ ساله «شیخ علی سلمان» باطل اعلام شد

دیوان عالی بحرین در جلسه امروز خود با وارد دانستن اعتراض هیئت دفاع شیخ «علی سلمان»، دبیرکل جمعیت الوفاق این کشور درباره حبس ۹ ساله وی، این حکم را باطل اعلام کرد.
حکم حبس ۹ ساله «شیخ علی سلمان» باطل اعلام شد