داستان جالب مسلمان شدن پسر جوان آمریکایی

داستان جالب مسلمان شدن پسر جوان آمریکایی
دانشجوی تازه‌مسلمان و رئیس انجمن اسلامی دانشگاه ایالتی تنسی(ETSU) آمریکا، توصیف ساده و زیبای قرآن کریم از خداوند را عاملی برای تشرف خود به دین مبین اسلام عنوان کرد.

داستان جالب مسلمان شدن پسر جوان آمریکایی

دانشجوی تازه‌مسلمان و رئیس انجمن اسلامی دانشگاه ایالتی تنسی(ETSU) آمریکا، توصیف ساده و زیبای قرآن کریم از خداوند را عاملی برای تشرف خود به دین مبین اسلام عنوان کرد.
داستان جالب مسلمان شدن پسر جوان آمریکایی