دو راهکار برای دوری از گناه

دو راهکار برای دوری از گناه
استاد حوزه خراسان گفت: یاد مرگ و یاد و کمک از خدا برای انجام واجبات و شکر آن، دو راه برای دور شدن از گناه است.

دو راهکار برای دوری از گناه

استاد حوزه خراسان گفت: یاد مرگ و یاد و کمک از خدا برای انجام واجبات و شکر آن، دو راه برای دور شدن از گناه است.
دو راهکار برای دوری از گناه

car