دو چیزی که از دروغ جدا نمی شوند

دو چیزی که از دروغ جدا نمی شوند
دروغ از بدترين معايب، زشت ترين گناهان و منشأ بسياري از مفاسد است و بالطبع از کارهاي زشت و ناپسند و عادت به آن از رذايل اخلاقي و از گناهان کبيره است.

دو چیزی که از دروغ جدا نمی شوند

دروغ از بدترين معايب، زشت ترين گناهان و منشأ بسياري از مفاسد است و بالطبع از کارهاي زشت و ناپسند و عادت به آن از رذايل اخلاقي و از گناهان کبيره است.
دو چیزی که از دروغ جدا نمی شوند

بک لینک رنک 4

فیلم سریال آهنگ