روزنامه تلگراف: وهابیت ریشه تروریسم بین الملل است

روزنامه تلگراف: وهابیت ریشه تروریسم بین الملل است
وهابیت در سال 1925 میلادی بر شهر مکه مکرمه کنترل یافت و جوانان بیکار را برای وارد کردن به تفکر وهابیت و سلفی گری جذب کرد.

روزنامه تلگراف: وهابیت ریشه تروریسم بین الملل است

وهابیت در سال 1925 میلادی بر شهر مکه مکرمه کنترل یافت و جوانان بیکار را برای وارد کردن به تفکر وهابیت و سلفی گری جذب کرد.
روزنامه تلگراف: وهابیت ریشه تروریسم بین الملل است

خرید بک لینک