روز دیدار از مسجد در انگلیس

انگلیس در راستای مبارزه با اسلام هراسی قرار است طرح روز دیدار از مسجد برگزار کند.

مرکز فیلم

سپهر نیوز