زائر ایرانی در میان قربانیان «بلد» شناسایی نشده‌است

زائر ایرانی در میان قربانیان «بلد» شناسایی نشده‌است
یک منبع امنیتی شهر بلد سامرا گفت: درمیان قربانیان حمله تروریستی بامدادجمعه به این شهر، هیچ زائر خارجی تاکنون شناسایی نشده است.

زائر ایرانی در میان قربانیان «بلد» شناسایی نشده‌است

یک منبع امنیتی شهر بلد سامرا گفت: درمیان قربانیان حمله تروریستی بامدادجمعه به این شهر، هیچ زائر خارجی تاکنون شناسایی نشده است.
زائر ایرانی در میان قربانیان «بلد» شناسایی نشده‌است

فروش بک لینک

روزنامه قانون