سرپرستی فرزندی که از ازدواج موقت به دنیا می آید با کیست؟

سرپرستی فرزندی که از ازدواج موقت به دنیا می آید با کیست؟
مسولیت فرزند در ازدواج موقت به عهده ی پدر است اما باید توجه داشت که این موضوع اختصاص به ازدواج موقت ندارد .

سرپرستی فرزندی که از ازدواج موقت به دنیا می آید با کیست؟

مسولیت فرزند در ازدواج موقت به عهده ی پدر است اما باید توجه داشت که این موضوع اختصاص به ازدواج موقت ندارد .
سرپرستی فرزندی که از ازدواج موقت به دنیا می آید با کیست؟