شبکه وهابی: بازیگری حرام است! +فیلم

شبکه وهابی: بازیگری حرام است! +فیلم
مجری وهابی مشروعیت بازیگری را مشروط به قصد اخلاص بازیگر می داند که اگر بازیگر به دنبال کسب پول و شهرت باشد و هر نقشی را بدون توجه به مثبت یا منفی بودن آن بازی کند، بازیگری معصیت و حرام است!

شبکه وهابی: بازیگری حرام است! +فیلم

مجری وهابی مشروعیت بازیگری را مشروط به قصد اخلاص بازیگر می داند که اگر بازیگر به دنبال کسب پول و شهرت باشد و هر نقشی را بدون توجه به مثبت یا منفی بودن آن بازی کند، بازیگری معصیت و حرام است!
شبکه وهابی: بازیگری حرام است! +فیلم

خبر فرهنگیان