فیلم/ آیا فدک ارث بود یا هدیه؟

فیلم/ آیا فدک ارث بود یا هدیه؟
شبکه های وهابیت برای اثبات ادعاهای باطل خود، به دروغ هایی متوسل می شوند که با اندکی دقت می توان به اشتباه بودن این سخنان پی برد.

فیلم/ آیا فدک ارث بود یا هدیه؟

شبکه های وهابیت برای اثبات ادعاهای باطل خود، به دروغ هایی متوسل می شوند که با اندکی دقت می توان به اشتباه بودن این سخنان پی برد.
فیلم/ آیا فدک ارث بود یا هدیه؟