نشست اضطراری بررسی اوضاع اقلیت مسلمانان روهینگیا

نشست اضطراری بررسی اوضاع اقلیت مسلمانان روهینگیا
دو نشست اضطراری با هدف بررسی اوضاع اقلیت مسلمان روهینگیا و بحران مستمری که این گروه از مردم میانمار با آن مواجه هستند، در شهرهای ژنو و بروکسل برگزار شد.

نشست اضطراری بررسی اوضاع اقلیت مسلمانان روهینگیا

دو نشست اضطراری با هدف بررسی اوضاع اقلیت مسلمان روهینگیا و بحران مستمری که این گروه از مردم میانمار با آن مواجه هستند، در شهرهای ژنو و بروکسل برگزار شد.
نشست اضطراری بررسی اوضاع اقلیت مسلمانان روهینگیا