نماز وحدت شيعيان و اهل سنت در عراق

شیعیان و اهل سنت شهرستان المقدادیه در استان دیالی عراق، نماز خود را به صورت مشترک خواندند.

world press news

آپدیت نود 32