چرا شعبان ،شهر الشفاعه نام گرفت؟

چرا شعبان ،شهر الشفاعه نام گرفت؟
بسیاری از دعاهای مأثور در این ماه با صلوات شروع می شود که توجه به شئون نبی اکرم و ائمه معصومین(صلوات الله علیهم اجمعین) است.

چرا شعبان ،شهر الشفاعه نام گرفت؟

بسیاری از دعاهای مأثور در این ماه با صلوات شروع می شود که توجه به شئون نبی اکرم و ائمه معصومین(صلوات الله علیهم اجمعین) است.
چرا شعبان ،شهر الشفاعه نام گرفت؟

تکنولوژی جدید