کسی که خودکشی می کند تا ابد جایگاهش در جهنم است

کسی که خودکشی می کند تا ابد جایگاهش در جهنم است
مشکلات بسیار ساده ای که در دنیای قدیم اصلا مشکل شمرده نمی شد و خواب یک ساعت کسی را هم نمی گرفت، برای بشر امروز منتهی می شود به آن جا که می گوید دیگر راهی برای زندگی نیست.

کسی که خودکشی می کند تا ابد جایگاهش در جهنم است

مشکلات بسیار ساده ای که در دنیای قدیم اصلا مشکل شمرده نمی شد و خواب یک ساعت کسی را هم نمی گرفت، برای بشر امروز منتهی می شود به آن جا که می گوید دیگر راهی برای زندگی نیست.
کسی که خودکشی می کند تا ابد جایگاهش در جهنم است

wolrd press news