“وهابی هایی” که با عنوان “شیعه” هدایت می شوند! +فیلم

شبکه های وهابی برای جبران کمبود مخاطب، از همکاران خود استفاده می کند. آنان به عنوان شیعه با شبکه تماس تلفنی گرفته و خود را از هدایت یافتگان توسط این شبکه ها معرفی می کنند.

سایت استخدامی

دانلود فیلم خارجی