مسلمانان نیویورک خواستار حذف اسامی اسلامی از پیاده‌روها

مسلمانان نیویورک خواستار حذف اسامی اسلامی از پیاده‌روهایکی از رسوم شهرداری نیویورک نوشتن اسامی افراد برجسته و شناخته شده روی پیاده‌روهایی می‌باشد که مردم روزانه بر روی آن راه می‌روند. مسلمانان نیویورک خواستار حذف اسامی اسلامی از پیاده‌روها یکی از […]

Continue reading »

سه پیامد منفی مشاجره کردن

سه پیامد منفی مشاجره کردنامام صادق علیه السلام، سه پیامد مشاجره را بیان فرمودند. سه پیامد منفی مشاجره کردن امام صادق علیه السلام، سه پیامد مشاجره را بیان فرمودند.سه پیامد منفی مشاجره کردن

Continue reading »