مسیحیان کم سوادترین قشر مذهبی در آمریکا!

مسیحیان کم سوادترین قشر مذهبی در آمریکا!در ایالات متحده یهودیان دو برابر و هندوها سه برابر مسیحیان از تحصیلات دانشگاهی و یا حرفه ای برخوردار هستند . مسیحیان کم سوادترین قشر مذهبی در آمریکا! در ایالات متحده یهودیان دو برابر […]

Continue reading »