آنچه که لقمان به پسرش آموخت

آنچه که لقمان به پسرش آموختپسرم! چگونه مردم از آنچه وعده داده شده اند، نمى ترسند در حالى كه هر روز از [عمر] آنان كاسته مى شود؟! آنچه که لقمان به پسرش آموخت پسرم! چگونه مردم از آنچه وعده داده […]

Continue reading »