نشست سازمان همکاری اسلامی بویی از اسلام نداشت

نشست سازمان همکاری اسلامی بویی از اسلام نداشتعلمای شیعه و اهل سنت لبنان با انتقاد شدید از سازمان همکاری اسلامی، رویکرد این سازمان را در راستای “همکاری” با استعماگران ارزیابی کردند. نشست سازمان همکاری اسلامی بویی از اسلام نداشت علمای […]

Continue reading »