تجافی درنماز چیست؟

تجافی درنماز چیست؟تجافی در لغت به معنای قرار نداشتن در جای و برداشتن چیزی از جای خود آمده و در کلمات فقها در سه مورد در نماز به کار رفته است تجافی درنماز چیست؟ تجافی در لغت به معنای قرار […]

Continue reading »