جرم عجیب دانشجوی عراقی درهواپیمای آمریکایی!

جرم عجیب دانشجوی عراقی درهواپیمای آمریکایی!خیرالدین المخزومی یکی از دانشجویان عراقی دانشگاه کالیفرنیا به علت صحبت کردن به زبان عربی،از ادامه سفر هوایی خود بازماند. جرم عجیب دانشجوی عراقی درهواپیمای آمریکایی! خیرالدین المخزومی یکی از دانشجویان عراقی دانشگاه کالیفرنیا به […]

Continue reading »