حال هرشب علی(ع)

حال هرشب علی(ع)ناگاه دیدم صدا خاموش شد, گفتم: حتماً حضرت را خواب برده است. حال هرشب علی(ع) ناگاه دیدم صدا خاموش شد, گفتم: حتماً حضرت را خواب برده است.حال هرشب علی(ع) آپدیت آنلاین نود 32 دانلود سرا

Continue reading »

افرادی که حضرت عيسى(ع) به حال آنها غبطه می خورد

افرادی که حضرت عيسى(ع) به حال آنها غبطه می خوردضرت عيسى (ع) درحدیثی، جایگاه جایگاه فروتنان و اصلاح دهندگان درقیامت را بیان نمودند. افرادی که حضرت عيسى(ع) به حال آنها غبطه می خورد ضرت عيسى (ع) درحدیثی، جایگاه جایگاه فروتنان […]

Continue reading »