معلمی که به خاطر برنداشتن حجابش مجبور به استعفا شد

معلمی که به خاطر برنداشتن حجابش مجبور به استعفا شدیک معلم هندی اهل بمبئی به سبب اینکه حاضر نشد حجاب و روبنده‌اش را هنگام خواندن سرود ملی بردارد، مجبور شد از کارش استعفا دهد. معلمی که به خاطر برنداشتن حجابش […]

Continue reading »