فروش کنسرو هشت پا و خرچنگ در برخی فروشگاه‌های پایتخت!

فروش کنسرو هشت پا و خرچنگ در برخی فروشگاه‌های پایتخت!حالا دیگر خوراکی هایی که از نظر شرعی حرام است، منحصر به فروشگاههای خاص برخی اقلیت های مذهبی نیست و برخی فروشگاههای پایتخت، گوی سبقت را قاچاق فروشان ایام قدیم ربوده […]

Continue reading »