دعایی برای دفع دشمن

دعایی برای دفع دشمنمرحوم آقا (قاضی) فرموده‌اند: قرائت «کَهیعَصَ حمَ عسق و عنت الوجوه للحی القیوم و قد حاب من حمل ظلماً» برای دفع دشمن مفید است. دعایی برای دفع دشمن مرحوم آقا (قاضی) فرموده‌اند: قرائت «کَهیعَصَ حمَ عسق و […]

Continue reading »