دعای اثر بخش برای شفای محتضر

دعای اثر بخش برای شفای محتضرروزی در محضر مرحوم آقای قاضی نشسته بودیم که ناگهان شخصی با عجله و ناراحتی بسیار خود را به مجلس آقای قاضی رسانید و بانگرانی بسیار گفت: همسرم در حال احتضار است. دعای اثر بخش […]

Continue reading »