چگونه صاحب قلب سلیم شویم

چگونه صاحب قلب سلیم شویمبه وجود آورنده قلب سلیم تقواست و سبب پیدایش تقوا در روح انسان نیز، عمل به وظایف دینی و تکالیف الهی است آن هم با عزمی راسخ و تصمیمی قاطع که هیچ گاه از مرز دین […]

Continue reading »