حکم شرعی مجسمه سازی چیست؟

حکم شرعی مجسمه سازی چیست؟قرن‌هاست که برخی از فقها و علماء دینی مسلمانان را از مجسمه‌سازی منع کرده‌اند، اما این حکم شرعی چه علتی دارد؟ حکم شرعی مجسمه سازی چیست؟ قرن‌هاست که برخی از فقها و علماء دینی مسلمانان را […]

Continue reading »