گسترش شیعه در تونس/ خطر تشیع بیشتر از خطر مسیحیت است!

گسترش شیعه در تونس/ خطر تشیع بیشتر از خطر مسیحیت است!رهبر حزب تونس الزیتونه اظهار داشت: مناطق زیادی را در تونس از نزدیک مشاهده کرده‌ام که نشان می‌دهد پدیده نشر تشیع به شدت در آن گسترش یافته است. گسترش شیعه […]

Continue reading »