قواعد پذیرفتن روایات در مذهب شیعه

قواعد پذیرفتن روایات در مذهب شیعهحضرت آیت‌الله العظمی صافی به پرسشی درباره قواعد پذیرفتن روایات در مذهب شیعه پاسخ گفته است. قواعد پذیرفتن روایات در مذهب شیعه حضرت آیت‌الله العظمی صافی به پرسشی درباره قواعد پذیرفتن روایات در مذهب شیعه […]

Continue reading »