حال هرشب علی(ع)

حال هرشب علی(ع)ناگاه دیدم صدا خاموش شد, گفتم: حتماً حضرت را خواب برده است. حال هرشب علی(ع) ناگاه دیدم صدا خاموش شد, گفتم: حتماً حضرت را خواب برده است.حال هرشب علی(ع) آپدیت آنلاین نود 32 دانلود سرا

Continue reading »