قاچاق مواد مخدر در پوشش انجام فریضه حج

قاچاق مواد مخدر در پوشش انجام فریضه حجبه گفته برخی منابع قاچاق مواد مخدر، منبع پر سود مقامات عربستان است. رسانه های منطقه از درآمدهای میلیاردی مقامات عربستان از قاچاق مواد مخدر خبر داد. قاچاق مواد مخدر در پوشش انجام […]

Continue reading »