مسجدی که دو قبله دارد

مسجدی که دو قبله داردیهودیان به مسلمانان می‌گفتند که شما قبله نداريد و به سوی قبله ما نماز می‌خوانید… مسجدی که دو قبله دارد یهودیان به مسلمانان می‌گفتند که شما قبله نداريد و به سوی قبله ما نماز می‌خوانید…مسجدی که […]

Continue reading »