جنگ آل خلیفه علیه هویت دینی مردم

جنگ آل خلیفه علیه هویت دینی مردمدادستانی ‌کل بحرین بیانیه جدیدی علیه «شیخ عیسی قاسم» صادر کرد و مدعی شد که اتهامات وارده علیه وی ارتباطی به فریضه خُمس ندارد. جنگ آل خلیفه علیه هویت دینی مردم دادستانی ‌کل بحرین […]

Continue reading »