چرا مسافر نباید روزه بگيرد؟

چرا مسافر نباید روزه بگيرد؟شايد يكى از فلسفه ها و حكمت هاى عدم وجوب روزه در سفر همان مسئله تخفيف در تكليف باشد، و به عبارت ديگر، تفضّل بر بندگان است . چرا مسافر نباید روزه بگيرد؟ شايد يكى از […]

Continue reading »