چه چیزی از یک زن جوان بریتانیایی یک سلفی می‌سازد؟

چه چیزی از یک زن جوان بریتانیایی یک سلفی می‌سازد؟ زنان محجّبه‌ای که در بریتانیا زندگی می‌کنند، به اهانت‌ها و بدرفتاری‌هایی که دیگران نسبت به آنها روا می‌دارند عادت کرده‌اند. اما اگر مردم بدانند که آنها سلفی نیز هستند، بدرفتاری […]

Continue reading »