امام جماعت وهابیت اقتدا کنندگان خود را چهارپا توصیف کرد

امام جماعت وهابیت اقتدا کنندگان خود را چهارپا توصیف کردروزنامه “العکاظ”، سعودی به توهین یکی از امامان جماعت وهابیت به نماز گزاران و چارپا خواندن آنها، اعتراف کرد. امام جماعت وهابیت اقتدا کنندگان خود را چهارپا توصیف کرد روزنامه “العکاظ”، […]

Continue reading »