شش نکته جالب از قرآن کریم دربارۀ حضرت مریم

شش نکته جالب از قرآن کریم دربارۀ حضرت مریممسلمانان برای حضرت عیسی و مادر او حضرت مریم احترام بسیاری قائلند و حضرت مریم از جهات بسیاری الگو و الهام‌بخش مسلمانان است. شش نکته جالب از قرآن کریم دربارۀ حضرت مریم […]

Continue reading »